Jakie formalności musi spełnić cudzoziemiec spoza Unii Europejskiej, by kupić dom w Polsce?

Zakup domu przez cudzoziemca - formlaności

Czy cudzoziemiec może tak po prostu przyjechać do naszego kraju i kupić w nim dom? Nie jest to takie proste. Na naszym blogu podpowiadamy, jakie formalności należy spełnić, by móc to zrobić.

 

W przypadku obywateli Unii Europejskiej (a raczej Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli poza UE również Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii zakup domu w naszym kraju jest stosunkowo prosty – nie wymaga dodatkowych zgód czy pozwoleń. Mieszkańcy pozostałych krajów muszą jednak występować o zgodę (podobnie zresztą jak na zakup akcji lub udziałów spółek, które takie nieruchomości posiadają) do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

W 2020 roku wydało ono 158 zezwoleń na zakup lokali mieszkalnych. Z roku na rok notowany jest ok. 10-procentowy wzrost liczby tego typu transakcji, ale wojna na Ukrainie sprawia, że wielu mieszkańców tego kraju może zdecydować się na przeprowadzkę do Polski na stałe i zakup tu domu. Co prawda zapowiadane są przepisy, zgodnie z którymi Ukraińcy w Polsce mają być traktowani jak obywatele Unii, ale póki co, są to tylko zapowiedzi.

 

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY PRZYGOTOWAĆ?

Wniosek o wydanie zezwolenia będzie kosztować 1570 zł (dowód dokonania opłaty skarbowej musi znaleźć się wśród składanych dokumentów). Choć nie ma jego wzoru, ustawodawca dokładnie precyzuje, co ma się w nim znaleźć:

 

 1. Oznaczenia wnioskodawcy (w przypadku osoby fizycznej – imię, nazwisko, obywatelstwo oraz adres zamieszkania),
 2. Oznaczenia nabywanej nieruchomości (w przypadku lokalu mieszkalnego lub użytkowego – numer porządkowy budynku i lokalu, ulicę, miejscowość, gminę i województwo, powierzchnię użytkową lokalu w metrach kwadratowych oraz udział w nieruchomości wspólnej, na której usytuowany jest lokal (w postaci ułamka) wraz ze wskazaniem pomieszczeń przynależnych – jeżeli występują).
 3. Oznaczenia zbywcy (w przypadku osoby fizycznej – imię, nazwisko, adres zamieszkania, a w przypadku osoby prawnej – nazwę, adres siedziby).
 4. Określenia rodzaju zdarzenia prawnego, na podstawie którego dojdzie do nabycia nieruchomości (np. umowa sprzedaży/umowa darowizny).
 5. Celu nabycia nieruchomości (np. mieszkaniowego).
 6. Źródła pochodzenia środków finansowych na nabycie nieruchomości (np. umowa kredytu hipotecznego, umowa pożyczki, wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, otrzymane darowizny, środki ze sprzedaży nieruchomości).
 7. Określenie, czy nabycie nieruchomości nastąpi do majątku osobistego Wnioskodawcy, czy też do majątku wspólnego Wnioskodawcy ze współmałżonkiem.

 

Do wniosku należy dołączyć:

 

 1. dokumenty potwierdzające więzi cudzoziemca z Polską (np. ważną kartę pobytu)
 2. ważny dokument tożsamości wnioskodawcy – w przypadku osób fizycznych (np. paszport, karta pobytu),
 3. dokumenty określające nieruchomość wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku:
  • odpis księgi wieczystej lub zaświadczenie ze zbioru dokumentów, wydane przez Sąd lub przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych.
  • wykaz zmian gruntowych, ostateczna decyzja zatwierdzająca podział bądź scalenie nieruchomości – w przypadku gdy nabywana nieruchomość powstała w wyniku scalenia lub podziału,
  • zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w aktualnie obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o braku planu.
  • W przypadku gdy wniosek dotyczy lokalu mieszkalnego bądź lokalu użytkowego w zakresie dokumentów dotyczących nieruchomości należy przesłać odpis księgi wieczystej dla lokalu, a w razie jej braku dla gruntu na którym znajduje się lokal oraz wypis z rejestru gruntów.
 1. aktualne oświadczenie zbywcy (osoby przekazującej rzecz lub prawa) wyrażające wolę zbycia nieruchomości na rzecz cudzoziemca, zawierające szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowej nieruchomości – nie musi mieć formy aktu notarialnego.
 2. dokumenty potwierdzające źródło pochodzenia środków finansowych na zakup nieruchomości (np. wydruk z rachunku bankowego).

 

CO DZIEJE SIĘ PO ZŁOŻENIU WNIOSKU?

Złożenie kompletu dokumentów nie jest jednoznaczne z wydaniem zgody na zakup nieruchomości przez cudzoziemca. W roku 2020 odrzucony został blisko co piąty wniosek. Najczęstszą przyczyną negatywnej decyzji był brak wykazania przez cudzoziemca okoliczności uzasadniających jego trwałych więzi z Polską lub po prostu brak niezbędnych dokumentów. Warto pamiętać, że do urzędu należy dostarczyć je w języku polskim w oryginale lub w kopii przetłumaczonej przez tłumacza przysięgłego.

 

Na decyzję MSWiA trzeba było do tej pory czekać od 4 do 8 tygodni. W zależności od liczby złożonych wniosków, trzeba jednak nastawić się, że w najbliższym czasie proces ten może się nieco wydłużyć.

 

– Ciekawą praktyką jest też występowanie przez cudzoziemców do MSWiA o przyrzeczenie wydania zezwolenia. Promesa ma formę decyzji administracyjnej i jest ważna przez rok od jej wydania. W tym czasie organ nie może odmówić obcokrajowcowi zezwolenia zmierzającego do nabycia nieruchomości – podpowiada Mirosław Wojtas, wspólnik firmy NOTICA. WOJTAS DEVELOPMENT, która realizuje Piękną Warkę. Umożliwia to przekonanie się, czy rzeczywiście otrzymamy pozwolenie i dopiero potem poszukiwanie konkretnej nieruchomości.

 

Chcesz zamieszkać w Warce? Sprawdź naszą ofertę domów szeregowych i mieszkań!